Regulamin

Niniejszy Regulamin jest naszą własnością intelektualną. Wykorzystanie w jakikolwiek sposób przez osoby trzecie tego Regulaminu w tym również wyciągów lub fragmentów z Regulaminu mających na celu komercyjne oferowanie usług i/lub towarów jest niedozwolone. Wszelkie naruszenia i nadużycia bez wiedzy i/lub wbrew woli autora, będzie podlegało dalszym konsekwencjom wraz z podjęciem stosownych działań prawnych. Niniejszy regulamin określa zasady składania zamówień i korzystania ze sklepu www.sklep.autoklinikapoznan.pl. Aktualne wersje wszystkich dokumentów są dostępne na stronie, a archiwalne wersje są przechowywane w siedzibie naszej firmy pod adresem ul. Sianowska 67, 60-431 Poznań oraz są do wglądu na życzenie klienta.

Regulamin określa zasady świadczenia przez Danutę Nowaczyk i Roberta Nowaczyk prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą „Autoklinika s.c.”, ul. Sianowska 67A, 60-431 Poznań, NIP: 7811879248, zwanymi dalej łącznie „Autoklinika s.c.” usług drogą elektroniczną

Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usług należy uważnie zapoznać się z Regulaminem.


USŁUGA FORMULARZA KONTAKTOWEGO

1. Formularz kontaktowy pozwala na wysłanie wiadomości elektronicznej przez Użytkownika do Autoklinika s.c.

2. Dostęp do Formularza kontaktowego jest nieodpłatny.

3. Korzystanie z Usługi Formularza kontaktowego jest nieograniczony czasowo.

4. Z Usługi Formularza kontaktowego można korzystać dowolną ilość razy.

5. Klient zobowiązany jest do korzystania z Formularza kontaktowego zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, oraz dobrymi obyczajami.

6. Klient zobowiązuje się do niepodawania fałszywych danych osobowych, jak również do niepodawania danych osobowych innej osoby, bez jej pozwolenia. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.


USŁUGA SKLEPU INTERNETOWEGO

CENY

1. Wszystkie ceny podawane na Stronie są wyrażone w złotych polskich (PLN).

2. Przy każdym produkcie podawana jest cena brutto (zawierająca 23% VAT).

ZAMÓWIENIA

1. Nasz Sklep umożliwia Klientom:

- składanie zamówień dotyczących towarów dostępnych w ramach sklepu internetowego i zawierania umów kupna/sprzedaży towarów na odległość,

- uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym.

2. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie kierowane do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.

3. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

4. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.

5. Zawarcie umowy kupna/sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego następuje z chwilą udzielenia informacji przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia.

6. Z przyczyn leżących po stronie przewoźnika maksymalna kwota pobrania (zapłaty gotówkowej) wynosi 1 000 PLN. Sposób zapłaty różnicy zostanie ustalony indywidualnie z klientem.

7. Zajerestrowany Klient ma wgląd do swoich zamówień w zakładce "Moje konto". Zarejestrowani oraz niezarejestrowani klienci dostają informację na temat zamówień drogą mailową.

8. Tekst umowy przechowywany jest na stronie sklepu oraz przesyłany jest drogą mailową do klienta. Do tekstu umowy nie mają dostępu osoby postronne.

DOSTAWA

1. Towar zamówiony w Naszym Sklepie dostarczany jest za pośrednictwem Firmy Kurierskiej UPS lub Poczty Polskiej.

2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:

- czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, spakowanie paczki) i wynosi ok. 48h

- czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

3. Wraz z towarem wydawany jest wybrany przez klienta dokument sprzedaży (paragon lub Faktura-VAT).

4. Zakupy o wartości przekraczającej 1000 zł, nie wysyłamy za pobraniem.

5. Po otrzymaniu przesyłki klient powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jej zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zalecamy sporządzić protokół szkodowy.

6. Szczegółowe informacje na temat kosztów przesyłki znajdziecie Państwo w zakładce CENNIK PRZESYŁEK.

PŁATNOŚCI

Płatność za towar może być dokonywana przez klienta: Przed wydaniem towaru klientowi:

- Przelew na rachunek bankowy za pośrednictwem portalu Transferuj.pl lub karty płatniczej lub przelew zwykły.

- Płatność przy odbiorze.

Sklep www.sklep.autoklinikapoznan.pl może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez Sklep www.sklep.autoklinikapoznan.pl jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności.

ZWROT TOWARU

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy na odległość, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia listownie na adres Autoklinika S.C. ul. Sianowska 67, 60-431 Poznań lub mailowo na adres sklepu. Akceptujemy również załączenie pisemnego oświadczenia do przesyłki ze zwracanym towarem. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu w jednej z opisanych powyżej form.

2. Jednakże, zgodnie z art. 38 pkt 3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na adres: Autoklinika S.C. ul. Sianowska 67, 60-431 Poznań.

4. W sytuacji, gdy konsument zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia ust. 2, umowę kupna/sprzedaży uważa się za niezawartą. Konsumentowi zostanie wystawiona korekta do dokumentu zakupu oraz zostanie dokonany zwrot pieniędzy.

5. Do zwracanego towaru należy dołączyć formularz, który jest do pobrania w zakładce: ZWROTY I REKLAMACJE oraz dowód zakupu. W przypadku jego braku, Sklep sklep.autoklinikapoznan.pl dopuszcza złożenie reklamacji, o ile zostanie potwierdzony jego zakup w naszym systemie.

6. Zwrot płatności oraz kosztów przesyłki następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył klient, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

REKLAMACJA TOWARÓW

1. Jeżeli zakupiony towar zawiera wady lub jest niezgodny z umową, koszty zwrotu przesyłki pokrywa firma Autoklinika S.C. ul. Sianowska 67, 60-431 Poznań NIP: 7811879248. Zgłoszona wada lub niezgodność towaru podlega weryfikacji przez kierownika sklepu, który stwierdzi czy wada lub niezgodność towaru istniała w chwili jego wydania.

2. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe; jednakże w celu jej identyfikacji wskazane jest napisanie odpowiedniej wiadomości email na adres sklepu lub listu na adres: Autoklinika S.C. ul. Sianowska 67, 60-431 Poznań.

3. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport.

4. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.

5. Towar powinien zostać przysłany kompletny. Do towaru należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień.

6. Do reklamowanego towaru należy dołączyć formularz, który jest do pobrania w zakładce: ZWROTY I REKLAMACJE oraz dowód zakupu. W przypadku jego braku, Sklep sklep.autoklinikapoznan.pl dopuszcza złożenie reklamacji, o ile zostanie potwierdzony jego zakup w naszym systemie.

7. Sposób (Koszty) dostarczenia towaru w ramach reklamacji:

a) Dostarczenie towaru jest bezpłatne gdy towar jest niezgodny lub uszkodzony. W tym celu prosimy o kontakt z naszym sklepem w celu wysłania kuriera po odbiór wadliwego produktu.

b) W przypadku niezasadności reklamacji klient zostanie obciążony kosztami dostarczenia towaru.

c) Po zakończeniu procedury reklamacyjnej towar zostanie odesłany na koszt www.sklep.autoklinikapoznan.pl o ile zgłoszenie reklamacyjne jest zasadne.

KLAUZULA SALWATORYJNA

Jeśli którekolwiek z postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa kraju w którym postanowienia te mają obowiązywać, to w zakresie, w którym jest ono niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w jurysdykcji, zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie Regulamin obowiązuje i pozostaje w pełnej mocy oraz jest nadal wiążący i wykonalny.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Autoklinika s.c. jest administratorem Państwa danych osobowych. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) na zasadach opisanych w Polityce Prywatności dostępnej na stronie https://sklep.autoklinikapoznan.pl/.

2. Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.

3. Sklep www.sklep.autoklinikapoznan.pl ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).

4. Korzystanie z Naszego Sklepu internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

- Internet Explorer w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub

- Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies lub

- Opera Browser w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies lub

- Chrome lub Safari z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies,

- minimalna rozdzielczość ekranu 480 x 320 pikseli.

Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu www.sklep.autoklinikapoznan.pl, należy je wszystkie wyłączyć.

5. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na Stronie internetowej sklepu.

6. Regulamin ten nie ogranicza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 1971, nr 27, poz. 252 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych prawa konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Sklep internetowy www.sklep.autoklinikapoznan.pl jest prowadzony przez:

Autoklinika S.C.

ul. Sianowska 67,

60-431 Poznań 

NIP: 7811879248

Sklep umożliwia zakup towarów pod adresem www.sklep.autoklinikapoznan.pl